ویلا متراژ بين 80 تا 90 متر فروش گروه مشاورین املاک ایمان تاسیس۱۳۷۰

ویلا بجنورد زمینهای ولی...

طبقه اول-زيربنا 112متر-سيستم نقشه ویلائی- 2خوابه جنوبی-سن بنا 3سال

1.2ميليارد
tabesh-09159774368-

01/04/1399جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

طبقه همکف-زيربنا 120متر-سيستم نقشه ویلائی-سن بنا 5سال

1.4ميليون
tabesh-09159774368-

08/05/1399جزئیات

ویلا بجنورد زمینهای مال...

طبقه اول-زيربنا 112متر-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 2خوابه شمالی- نوساز

1ميليارد
tabesh-09159774368-

28/10/1398جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

طبقه همکف-زيربنا 125متر-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 7سال

600ميليون
tabesh-09159774368-

25/10/1398جزئیات

ویلا بجنورد زمینهای مال...

طبقه همکف-زيربنا 120متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 700تومان

700ميليون
tabesh-09159774368-

12/10/1398جزئیات

ویلا بجنورد زمینهای مال...

طبقه اول-زيربنا 110متر-سيستم نقشه ویلائی-نما ندارد- 2خوابه -سن بنا 4سال

2.5ميليون
tabesh-09159774368-

08/05/1399جزئیات

ویلا بجنورد زمینهای مال...

طبقه اول-زيربنا 115متر-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 2خوابه

950ميليون
tabesh-09159774368-

08/05/1399جزئیات

ویلا بجنورد نیم فاز

طبقه همکف-زيربنا 120متر-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 2خوابه

850ميليون
tabesh-09159774368-

08/05/1399جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام ف...

طبقه اول-زيربنا 110متر-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 1.2ميليون

650ميليون
tabesh-09159774368-

30/07/1398جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

-طبقه اول-زيربنا 120متر

1.4ميليون
tabesh-09159774368-

23/07/1398جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

زيربنا 120متر-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 7سال

900ميليون
tabesh-09159774368-

08/05/1399جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

طبقه اول-زيربنا 115متر-سيستم نقشه ویلائی-نما ندارد- 2خوابه شمالی-سن بنا 12سال

tabesh-09159774368-

21/07/1398جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

طبقه همکف-زيربنا 125متر-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 3خوابه شمالی-سن بنا 12سال

180ميليون
tabesh-09159774368-

20/07/1398جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

-طبقه اول-زيربنا 106مترجنوبی

1.6ميليون
tabesh-09159774368-

08/05/1399جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

طبقه اول-زيربنا 115متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی-سن بنا 1سال

tabesh-09159774368-

21/07/1398جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

-طبقه همکف-زيربنا 115متر

750ميليون
tabesh-09159774368-

01/08/1398جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

طبقه اول-زيربنا 125متر-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 2خوابه جنوبی-سن بنا 7سال

900ميليون
tabesh-09159774368-

21/07/1398جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

طبقه اول-زيربنا 120متر-سيستم نقشه ویلائی- 2خوابه -سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 1.3ميليون

1ميليارد
tabesh-09159774368-

21/07/1398جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

طبقه همکف-زيربنا 105متر-سيستم نقشه ویلائی-نما ندارد- 2خوابه -سن بنا 3سال

800ميليون
tabesh-09159774368-

22/07/1398جزئیات

ویلا بجنورد زمینهای ولی...

طبقه اول-زيربنا 125متر-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 3خوابه شرقی- نوساز

3.1ميليارد
tabesh-09159774368-

08/05/1399جزئیات

ویلا بجنورد زمینهای ولی...

طبقه اول-زيربنا 115متر-سيستم نقشه ویلائی- 2خوابه - نوساز

250ميليون
tabesh-09159774368-

08/05/1399جزئیات

ویلا بجنورد زمینهای ولی...

طبقه اول-زيربنا 110متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه جنوبی-سن بنا 2سال

280ميليون
tabesh-09159774368-

16/07/1398جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

-طبقه اول-زيربنا 105متر-سيستم نقشه یک طبقه روی پیلوت

400ميليون
tabesh-09159774368-

08/05/1399جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

طبقه اول-زيربنا 120متر-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 3سال

800ميليون
tabesh-09159774368-

15/07/1398جزئیات

ویلا بجنورد زمینهای مال...

طبقه اول-زيربنا 110متر-سيستم نقشه ویلائی- 2خوابه - نوساز

1.4ميليارد
tabesh-09159774368-

15/07/1398جزئیات

ویلا بجنورد زمینهای مال...

طبقه اول-زيربنا 110متر-سيستم نقشه ویلائی- 2خوابه

950ميليون
tabesh-09159774368-

08/05/1399جزئیات

ویلا بجنورد زمینهای مال...

طبقه همکف-زيربنا 110متر-سيستم نقشه ویلائی- 2خوابه -سن بنا 7سال

700ميليون
tabesh-09159774368-

08/05/1399جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

طبقه اول-زيربنا 112متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی- نوساز

1.7ميليارد
tabesh-09159774368-

08/05/1399جزئیات

ویلا بجنورد زمینهای مال...

طبقه اول-زيربنا 112متر-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 2خوابه شمالی-سن بنا 7سال

750ميليون
tabesh-09159774368-

06/07/1398جزئیات

ویلا بجنورد ویلاشهر

طبقه اول-زيربنا 110متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 1.2ميليون

1.5ميليارد
tabesh-09159774368-

08/05/1399جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

طبقه اول-زيربنا 110متر-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 2خوابه شمالی-سن بنا 7سال

600ميليون
tabesh-09159774368-

20/07/1398جزئیات

ویلا بجنورد زمینهای ولی...

طبقه اول-زيربنا 105متر-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 2خوابه - نوساز

850ميليون
tabesh-09159774368-

19/07/1398جزئیات

ویلا بجنورد زمینهای مال...

طبقه اول-زيربنا 110متر-سيستم نقشه ویلائی- 2خوابه - نوساز

1.1ميليون
tabesh-09159774368-

08/05/1399جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

طبقه اول-زيربنا 120متر- 2خوابه

1ميليون
tabesh-09159774368-

08/05/1399جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

طبقه اول-زيربنا 110متر-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 1سال

1.1ميليون
tabesh-09159774368-

08/05/1399جزئیات

ویلا بجنورد شهرک شاهد

طبقه اول-زيربنا 110متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما رومی- 2خوابه شمالی- نوساز

750ميليون
tabesh-09159774368-

08/11/1397جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

-طبقه اول-زيربنا 112متر-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 2خوابه شمالی

650ميليون
tabesh-09159774368-

23/07/1398جزئیات