ویلا متراژ بين 80 تا 90 متر فروش گروه مشاورین املاک ایمان تاسیس۱۳۷۰

ویلا بجنورد زمینهای مال...

طبقه اول-زيربنا 112متر-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 2خوابه شمالی- نوساز

1ميليارد
tabesh-09159774368-

28/10/1398جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

طبقه همکف-زيربنا 125متر-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 7سال

600ميليون
tabesh-09159774368-

25/10/1398جزئیات

ویلا بجنورد زمینهای مال...

طبقه همکف-زيربنا 120متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 700تومان

700ميليون
tabesh-09159774368-

12/10/1398جزئیات

ویلا بجنورد زمینهای مال...

طبقه اول-زيربنا 105متر-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 3سال

830ميليون
tabesh-09159774368-

02/04/1397جزئیات

ویلا بجنورد مجتمع کارگا...

طبقه اول-زيربنا 110متر-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 4سال

1ميليارد
tabesh-09159774368-

12/09/1398جزئیات

ویلا بجنورد زمینهای مال...

طبقه اول-زيربنا 110متر-سيستم نقشه ویلائی-نما ندارد- 2خوابه -سن بنا 4سال

650ميليون
tabesh-09159774368-

15/03/1396جزئیات

ویلا بجنورد زمینهای مال...

طبقه اول-زيربنا 115متر-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 2خوابه

950ميليون
tabesh-09159774368-

16/08/1398جزئیات

ویلا بجنورد زمینهای مال...

طبقه اول-زيربنا 110متر- 2خوابه - نوساز

420ميليون
tabesh-09159774368-

01/08/1398جزئیات

ویلا بجنورد شهرک حکمت

طبقه همکف-زيربنا 120متر-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 2خوابه جنوبی-سن بنا 10سال

480ميليون
tabesh-09159774368-

01/08/1398جزئیات

ویلا بجنورد شهرک حکمت

طبقه همکف-زيربنا 115متر-سيستم نقشه ویلائی-نما سیمان سفید- 2خوابه -سن بنا 7سال

300ميليون
tabesh-09159774368-

30/07/1398جزئیات

ویلا بجنورد نیم فاز

طبقه همکف-زيربنا 120متر-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 2خوابه

tabesh-09159774368-

30/07/1398جزئیات

ویلا بجنورد شهرک حکمت

طبقه اول-زيربنا 110متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه شمالی- نوساز

800ميليون
tabesh-09159774368-

30/07/1398جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام ف...

طبقه اول-زيربنا 110متر-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 1.2ميليون

650ميليون
tabesh-09159774368-

30/07/1398جزئیات

ویلا بجنورد شهرک شاهد

طبقه اول-زيربنا 103متر-نما سنگ- 2خوابه

950ميليون
tabesh-09159774368-

23/07/1398جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

-زيربنا 120متر

900ميليون
tabesh-09159774368-

23/07/1398جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

طبقه اول-زيربنا 120متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 3سال

800ميليون
tabesh-09159774368-

23/07/1398جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

زيربنا 120متر-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 7سال

650ميليون
tabesh-09159774368-

23/07/1398جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

طبقه اول-زيربنا 115متر-سيستم نقشه ویلائی-نما ندارد- 2خوابه شمالی-سن بنا 12سال

tabesh-09159774368-

21/07/1398جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

طبقه همکف-زيربنا 125متر-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 3خوابه شمالی-سن بنا 12سال

180ميليون
tabesh-09159774368-

20/07/1398جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

طبقه همکف-زيربنا 110متر-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 3سال

250ميليون
tabesh-09159774368-

21/07/1398جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

-طبقه اول-زيربنا 105مترجنوبی

600ميليون
tabesh-09159774368-

21/07/1398جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

طبقه اول-زيربنا 115متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی-سن بنا 1سال

tabesh-09159774368-

21/07/1398جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

-طبقه اول-زيربنا 120متر

600ميليون
tabesh-09159774368-

21/07/1398جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

طبقه اول-زيربنا 120متر-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 2خوابه شمالی-سن بنا 3سال

230ميليون
tabesh-09159774368-

20/07/1398جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

طبقه اول-زيربنا 125متر-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 2خوابه جنوبی-سن بنا 7سال

250ميليون
tabesh-09159774368-

21/07/1398جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

طبقه اول-زيربنا 120متر-سيستم نقشه ویلائی- 2خوابه -سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 1.3ميليون

1ميليارد
tabesh-09159774368-

21/07/1398جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

طبقه همکف-زيربنا 105متر-سيستم نقشه ویلائی-نما ندارد- 2خوابه -سن بنا 3سال

400ميليون
tabesh-09159774368-

22/07/1398جزئیات

ویلا بجنورد زمینهای ولی...

طبقه اول-زيربنا 125متر-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 3خوابه شرقی- نوساز

1.7ميليارد
tabesh-09159774368-

16/07/1398جزئیات

ویلا بجنورد زمینهای ولی...

طبقه اول-زيربنا 115متر-سيستم نقشه ویلائی- 2خوابه - نوساز

250ميليون
tabesh-09159774368-

16/07/1398جزئیات

ویلا بجنورد زمینهای ولی...

طبقه اول-زيربنا 112متر-سيستم نقشه ویلائی- 2خوابه - نوساز

650ميليون
tabesh-09159774368-

16/07/1398جزئیات

ویلا بجنورد زمینهای ولی...

طبقه اول-زيربنا 110متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه جنوبی-سن بنا 2سال

280ميليون
tabesh-09159774368-

16/07/1398جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

-طبقه اول-زيربنا 105متر-سيستم نقشه یک طبقه روی پیلوت

400ميليون
tabesh-09159774368-

16/07/1398جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

طبقه اول-زيربنا 120متر-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 3سال

650ميليون
tabesh-09159774368-

15/07/1398جزئیات

ویلا بجنورد زمینهای مال...

طبقه اول-زيربنا 110متر-سيستم نقشه ویلائی- 2خوابه - نوساز

900ميليون
tabesh-09159774368-

15/07/1398جزئیات

ویلا بجنورد طالقانی شیر...

طبقه همکف-زيربنا 125متر-سيستم نقشه ویلائی-نما سیمان سفید- 2خوابه شرقی-سن بنا 15سال

330ميليون
tabesh-09159774368-

15/07/1398جزئیات

ویلا بجنورد زمینهای مال...

-طبقه اول-زيربنا 115متر

550ميليون
tabesh-09159774368-

14/07/1398جزئیات

ویلا بجنورد زمینهای مال...

-طبقه اول-زيربنا 105متر

600ميليون
tabesh-09159774368-

14/07/1398جزئیات

ویلا بجنورد زمینهای مال...

طبقه اول-زيربنا 105متر-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 2خوابه شمالی- نوساز

670ميليون
tabesh-09159774368-

13/07/1398جزئیات

ویلا بجنورد زمینهای مال...

-زيربنا 112مترجنوبی

1ميليارد
tabesh-09159774368-

13/07/1398جزئیات

ویلا بجنورد زمینهای مال...

طبقه اول-زيربنا 110متر-سيستم نقشه ویلائی- 2خوابه

600ميليون
tabesh-09159774368-

13/07/1398جزئیات

ویلا بجنورد زمینهای مال...

طبقه همکف-زيربنا 110متر-سيستم نقشه ویلائی- 2خوابه

400ميليون
tabesh-09159774368-

13/07/1398جزئیات

ویلا بجنورد مجتمع کارگا...

طبقه اول-زيربنا 105متر-سيستم نقشه ویلائی-سن بنا 5سال

650ميليون
tabesh-09159774368-

11/07/1398جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

طبقه اول-زيربنا 112متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی- نوساز

1ميليارد
tabesh-09159774368-

11/07/1398جزئیات

ویلا بجنورد زمینهای مال...

طبقه اول-زيربنا 110متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز

900ميليون
tabesh-09159774368-

10/07/1398جزئیات

ویلا بجنورد شهرک شاهد

طبقه همکف-زيربنا 110متر-سيستم نقشه ویلائی- 2خوابه جنوبی-سن بنا 20سال

600ميليون
tabesh-09159774368-

10/07/1398جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

طبقه دوم-زيربنا 110متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 1خوابه جنوبی- نوساز

900ميليون
tabesh-09159774368-

08/07/1398جزئیات

ویلا بجنورد زمینهای مال...

طبقه اول-زيربنا 112متر-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 2خوابه شمالی-سن بنا 7سال

750ميليون
tabesh-09159774368-

06/07/1398جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

طبقه اول-زيربنا 110متر-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 2خوابه شمالی-سن بنا 7سال

600ميليون
tabesh-09159774368-

20/07/1398جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

طبقه اول-زيربنا 115متر-سيستم نقشه ویلائی- 2خوابه -سن بنا 12سال

tabesh-09159774368-

21/07/1398جزئیات

ویلا بجنورد زمینهای مال...

طبقه اول-زيربنا 110متر-سيستم نقشه ویلائی- 2خوابه -سن بنا 3سال

500ميليون
tabesh-09159774368-

14/07/1398جزئیات