زمین متراژ بين 170 تا 200 متر فروش گروه مشاورین املاک ایمان تاسیس۱۳۷۰

زمین بجنورد زمینهای مال...

شمالی

320ميليون
tabesh-09159774368-

28/10/1398جزئیات

زمین بجنورد شهرک امام خ...

800ميليون
tabesh-09159774368-

26/10/1398جزئیات

زمین بجنورد نیم فاز

350ميليون
tabesh-09159774368-

26/10/1398جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

330ميليون
tabesh-09159774368-

25/10/1398جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

tabesh-09159774368-

23/10/1398جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

400ميليون
tabesh-09159774368-

23/10/1398جزئیات

زمین بجنورد زمینهای پزش...

400ميليون
tabesh-09159774368-

23/10/1398جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

400ميليون
tabesh-09159774368-

22/10/1398جزئیات

زمین بجنورد زمینهای مال...

335ميليون
tabesh-09159774368-

21/10/1398جزئیات

زمین بجنورد شهرک حکمت

430ميليون
املاک ایمان05832231717

22/10/1398جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

400ميليون
tabesh-09159774368-

19/10/1398جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

300ميليون
tabesh-09159774368-

17/07/1398جزئیات

زمین بجنورد جاده تهران

300ميليون
املاک ایمان05832231717

17/10/1398جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

قیمت متر مربع 350تومان

330ميليون
tabesh-09159774368-

08/10/1398جزئیات

زمین بجنورد طالقانی غرب...

1ميليارد
املاک ایمان05832231717

10/10/1398جزئیات

زمین بجنورد جاده تهران

قیمت متر مربع 1.5ميليون

املاک ایمان05832231717

08/10/1398جزئیات

زمین بجنورد زمینهای مال...

310ميليون
tabesh-09159774368-

26/09/1398جزئیات

زمین بجنورد خیابان 17 ش...

400ميليون
tabesh-09159774368-

01/10/1398جزئیات

زمین بجنورد پشت سوله

200ميليون
tabesh-09159774368-

28/09/1398جزئیات

زمین بجنورد زمینهای امی...

220ميليون
tabesh-09159774368-

28/09/1398جزئیات

زمین بجنورد زمینهای مال...

310ميليون
tabesh-09159774368-

28/09/1398جزئیات

زمین بجنورد ویلاشهر

350ميليون
tabesh-09159774368-

25/09/1398جزئیات

زمین بجنورد زمینهای پزش...

300ميليون
tabesh-09159774368-

25/09/1398جزئیات

زمین بجنورد مجتمع کارگا...

500ميليون
tabesh-09159774368-

24/09/1398جزئیات

زمین بجنورد زمینهای پزش...

330ميليون
tabesh-09159774368-

24/09/1398جزئیات

زمین بجنورد کمربندی مدر...

قیمت متر مربع 5ميليون

1.3ميليارد
املاک ایمان05832231717

24/09/1398جزئیات

زمین بجنورد پشت سوله

200ميليون
tabesh-09159774368-

18/09/1398جزئیات

زمین بجنورد پشت سوله

200ميليون
tabesh-09159774368-

18/09/1398جزئیات

زمین بجنورد زمینهای مال...

300ميليون
tabesh-09159774368-

17/09/1398جزئیات

زمین بجنورد خ شهید بهشت...

2.5ميليارد
املاک ایمان05832231717

08/09/1398جزئیات

زمین بجنورد ویلاشهر

380ميليون
tabesh-09159774368-

16/09/1398جزئیات

زمین بجنورد شهرک شاهد

500ميليون
tabesh-09159774368-

12/09/1398جزئیات

زمین بجنورد شهرک امام خ...

350ميليون
tabesh-09159774368-

12/09/1398جزئیات

زمین بجنورد طالقانی غرب...

1.5ميليارد
املاک ایمان05832231717

13/09/1398جزئیات

زمین بجنورد ویلاشهر

530ميليون
tabesh-09159774368-

10/09/1398جزئیات

زمین بجنورد زمینهای مال...

350ميليون
tabesh-09159774368-

10/09/1398جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

400ميليون
tabesh-09159774368-

11/09/1398جزئیات

زمین بجنورد طالقانی شرق...

قیمت متر مربع 4.2ميليون

1.4ميليارد
املاک ایمان05832231717

25/08/1398جزئیات

زمین بجنورد شهرک امام خ...

650ميليون
tabesh-09159774368-

21/08/1398جزئیات

زمین بجنورد بلوار معلم

نوبی-قیمت متر مربع 2.5ميليون

500ميليون
املاک ایمان05832231717

23/09/1398جزئیات

زمین بجنورد زمینهای مال...

280ميليون
tabesh-09159774368-

19/08/1398جزئیات

زمین بجنورد 32متری شهدا...

املاک ایمان05832231717

14/08/1398جزئیات

زمین بجنورد کمربندی مدر...

قیمت متر مربع 500تومان

املاک ایمان05832231717

14/08/1398جزئیات

زمین بجنورد جاده باباام...

قیمت متر مربع 200تومان

560ميليون
املاک ایمان05832231717

12/08/1398جزئیات

زمین بجنورد خ شهید بهشت...

1ميليارد
املاک ایمان05832231717

12/08/1398جزئیات

زمین بجنورد طالقانی غرب...

املاک ایمان05832231717

12/08/1398جزئیات

زمین بجنورد زمینهای مال...

450ميليون
tabesh-09159774368-

19/09/1395جزئیات

زمین بجنورد زمینهای مال...

350ميليون
tabesh-09159774368-

07/12/1393جزئیات

زمین بجنورد زمینهای مال...

350ميليون
tabesh-09159774368-

12/07/1393جزئیات

زمین بجنورد خیابان دانش...

قیمت متر مربع 270تومان

املاک ایمان05832231717

11/08/1398جزئیات