زمین متراژ بين 170 تا 200 متر فروش گروه مشاورین املاک ایمان تاسیس۱۳۷۰

زمین بجنورد مجتمع کارگا...

2ميليارد
tabesh-09159774368-

03/09/1399جزئیات

زمین بجنورد ناظر اباد

1ميليارد
tabesh-09159774368-

26/08/1399جزئیات

زمین بجنورد پشت سوله

500ميليون
tabesh-09159774368-

26/08/1399جزئیات

زمین بجنورد شهرک امام خ...

950ميليون
tabesh-09159774368-

25/08/1399جزئیات

زمین بجنورد زمینهای باغ...

600ميليون
tabesh-09159774368-

25/08/1399جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ضیغ...

500ميليون
tabesh-09159774368-

25/08/1399جزئیات

زمین بجنورد شهرک شاهد

2.35ميليارد
tabesh-09159774368-

25/08/1399جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

1ميليارد
tabesh-09159774368-

24/08/1399جزئیات

زمین بجنورد باغ روستای ...

800ميليون
tabesh-09159774368-

15/08/1399جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

tabesh-09159774368-

15/08/1399جزئیات

زمین بجنورد زمینهای مال...

750ميليون
tabesh-09159774368-

14/08/1399جزئیات

زمین بجنورد زمینهای اطر...

750ميليون
tabesh-09159774368-

14/08/1399جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

شمالی

1.2ميليون
tabesh-09159774368-

13/11/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای مال...

430ميليون
tabesh-09159774368-

12/08/1399جزئیات

زمین بجنورد زمینهای مال...

770ميليون
tabesh-09159774368-

12/08/1399جزئیات

زمین بجنورد زمینهای اطر...

440ميليون
tabesh-09159774368-

11/08/1399جزئیات

زمین بجنورد شهرک امام خ...

620ميليون
tabesh-09159774368-

10/08/1399جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ضیغ...

500ميليون
tabesh-09159774368-

10/08/1399جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

1.1ميليارد
tabesh-09159774368-

10/08/1399جزئیات

زمین بجنورد شهرک امام خ...

1ميليارد
tabesh-09159774368-

08/08/1399جزئیات

زمین بجنورد بافت قدیم ا...

620ميليون
tabesh-09159774368-

07/08/1399جزئیات

زمین بجنورد شهرک امام خ...

3.75ميليارد
tabesh-09159774368-

07/08/1399جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ضیغ...

480ميليون
tabesh-09159774368-

07/08/1399جزئیات

زمین بجنورد زمینهای مال...

شمالی

1.5ميليون
tabesh-09159774368-

14/07/1398جزئیات

زمین بجنورد زمینهای مال...

850ميليون
tabesh-09159774368-

03/08/1399جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

800ميليون
tabesh-09159774368-

03/08/1399جزئیات

زمین بجنورد زمینهای مال...

850ميليون
tabesh-09159774368-

30/07/1399جزئیات

زمین بجنورد زمینهای اطر...

500ميليون
tabesh-09159774368-

28/07/1399جزئیات

زمین بجنورد زمینهای مال...

850ميليون
tabesh-09159774368-

26/07/1399جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

900ميليون
tabesh-09159774368-

23/07/1399جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

880ميليون
tabesh-09159774368-

23/07/1399جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

1.2ميليارد
tabesh-09159774368-

20/07/1399جزئیات

زمین بجنورد زمینهای عال...

550ميليون
tabesh-09159774368-

20/07/1399جزئیات

زمین بجنورد مجتمع کارگا...

1.5ميليون
tabesh-09159774368-

20/07/1399جزئیات

زمین بجنورد زمینهای مال...

800ميليون
tabesh-09159774368-

14/07/1399جزئیات

زمین بجنورد پشت سوله

450ميليون
tabesh-09159774368-

13/07/1399جزئیات

زمین بجنورد خیابان 17 ش...

1ميليارد
tabesh-09159774368-

13/07/1399جزئیات

زمین بجنورد زمینهای عال...

620ميليون
tabesh-09159774368-

12/07/1399جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

1.2ميليون
tabesh-09159774368-

05/07/1399جزئیات

زمین بجنورد شهرک امام خ...

1.6ميليون
tabesh-09159774368-

02/07/1399جزئیات

زمین بجنورد شهرک امام خ...

1.2ميليون
tabesh-09159774368-

26/06/1399جزئیات

زمین بجنورد شهرک حکمت

600ميليون
tabesh-09159774368-

24/06/1399جزئیات

زمین بجنورد زمینهای مال...

2.25ميليارد
tabesh-09159774368-

21/06/1399جزئیات

زمین بجنورد شهرک امام خ...

900ميليون
tabesh-09159774368-

21/06/1399جزئیات

زمین بجنورد زمینهای باغ...

1.3ميليارد
tabesh-09159774368-

16/06/1399جزئیات

زمین بجنورد زمینهای مال...

1.2ميليارد
tabesh-09159774368-

11/06/1399جزئیات

زمین بجنورد مجتمع کارگا...

1.4ميليون
tabesh-09159774368-

10/06/1399جزئیات

زمین بجنورد زمینهای مال...

700ميليون
tabesh-09159774368-

04/06/1399جزئیات

زمین بجنورد ویلاشهر

850ميليون
tabesh-09159774368-

21/03/1398جزئیات

زمین بجنورد ویلاشهر

750ميليون
tabesh-09159774368-

21/03/1398جزئیات