مجتمع آپارتمانی فروش گروه مشاورین املاک ایمان تاسیس۱۳۷۰

مجتمع آپارتمانی بجنورد ...

طبقه اول-زيربنا 122متر-نما سنگ- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 0.67تومان

0.0815تومان
املاک ایمان05832231717

01/09/1399جزئیات

مجتمع آپارتمانی بجنورد ...

طبقه اول-زيربنا 122متر-نما سنگ- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 0.67تومان

0.0815تومان
املاک ایمان05832231717

01/09/1399جزئیات

مجتمع آپارتمانی بجنورد ...

طبقه اول-زيربنا 122متر-نما سنگ- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 0.67تومان

0.0815تومان
املاک ایمان05832231717

01/09/1399جزئیات

مجتمع آپارتمانی بجنورد ...

طبقه اول-زيربنا 122متر-نما سنگ- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 0.67تومان

0.0815تومان
املاک ایمان05832231717

01/09/1399جزئیات