زمین فروش گروه مشاورین املاک ایمان تاسیس۱۳۷۰

زمین بجنورد مجتمع کارگا...

2ميليارد
tabesh-09159774368-

03/09/1399جزئیات

زمین بجنورد ناظر اباد

1ميليارد
tabesh-09159774368-

26/08/1399جزئیات

زمین بجنورد پشت سوله

500ميليون
tabesh-09159774368-

26/08/1399جزئیات

زمین بجنورد شهرک امام خ...

950ميليون
tabesh-09159774368-

25/08/1399جزئیات

زمین بجنورد زمینهای باغ...

600ميليون
tabesh-09159774368-

25/08/1399جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ضیغ...

500ميليون
tabesh-09159774368-

25/08/1399جزئیات

زمین بجنورد شهرک شاهد

2.35ميليارد
tabesh-09159774368-

25/08/1399جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

1ميليارد
tabesh-09159774368-

24/08/1399جزئیات

زمین بجنورد باغ روستای ...

800ميليون
tabesh-09159774368-

15/08/1399جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

tabesh-09159774368-

15/08/1399جزئیات

زمین بجنورد زمینهای مال...

750ميليون
tabesh-09159774368-

14/08/1399جزئیات

زمین بجنورد زمینهای اطر...

750ميليون
tabesh-09159774368-

14/08/1399جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

شمالی

1.2ميليون
tabesh-09159774368-

13/11/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای مال...

430ميليون
tabesh-09159774368-

12/08/1399جزئیات

زمین بجنورد زمینهای مال...

770ميليون
tabesh-09159774368-

12/08/1399جزئیات

زمین بجنورد زمینهای اطر...

440ميليون
tabesh-09159774368-

11/08/1399جزئیات

زمین بجنورد شهرک امام خ...

620ميليون
tabesh-09159774368-

10/08/1399جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ضیغ...

500ميليون
tabesh-09159774368-

10/08/1399جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

1.1ميليارد
tabesh-09159774368-

10/08/1399جزئیات