زمین فروش گروه مشاورین املاک ایمان تاسیس۱۳۷۰

زمین بجنورد زمینهای مال...

شمالی

320ميليون
tabesh-09159774368-

28/10/1398جزئیات

زمین بجنورد شهرک امام خ...

800ميليون
tabesh-09159774368-

26/10/1398جزئیات

زمین بجنورد نیم فاز

350ميليون
tabesh-09159774368-

26/10/1398جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

330ميليون
tabesh-09159774368-

25/10/1398جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

tabesh-09159774368-

23/10/1398جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

400ميليون
tabesh-09159774368-

23/10/1398جزئیات

زمین بجنورد زمینهای پزش...

400ميليون
tabesh-09159774368-

23/10/1398جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

400ميليون
tabesh-09159774368-

22/10/1398جزئیات

زمین بجنورد زمینهای مال...

335ميليون
tabesh-09159774368-

21/10/1398جزئیات

زمین بجنورد شهرک حکمت

430ميليون
املاک ایمان05832231717

22/10/1398جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

400ميليون
tabesh-09159774368-

19/10/1398جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

300ميليون
tabesh-09159774368-

17/07/1398جزئیات

زمین بجنورد جاده تهران

300ميليون
املاک ایمان05832231717

17/10/1398جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

قیمت متر مربع 350تومان

330ميليون
tabesh-09159774368-

08/10/1398جزئیات

زمین بجنورد طالقانی غرب...

1ميليارد
املاک ایمان05832231717

10/10/1398جزئیات

زمین بجنورد جاده تهران

قیمت متر مربع 1.5ميليون

املاک ایمان05832231717

08/10/1398جزئیات

زمین بجنورد زمینهای مال...

310ميليون
tabesh-09159774368-

26/09/1398جزئیات

زمین بجنورد خیابان 17 ش...

400ميليون
tabesh-09159774368-

01/10/1398جزئیات