دفتر کار و اداری رهن و اجاره گروه مشاورین املاک ایمان تاسیس۱۳۷۰

دفتر کار و اداری بجنورد...

طبقه اول-زيربنا 90متر- 3خوابه

10م رهن 2.2م اجاره
املاک ایمان05832231717

26/10/1398جزئیات

دفتر کار و اداری بجنورد...

-طبقه دوم-زيربنا 90متر

10م رهن 1ت اجاره
املاک ایمان05832231717

17/10/1398جزئیات

دفتر کار و اداری بجنورد...

100م رهن 1ت اجاره
املاک ایمان05832231717

14/10/1398جزئیات

دفتر کار و اداری بجنورد...

طبقه دوم-زيربنا 88متر- 3خوابه

10م رهن 1.8م اجاره
املاک ایمان05832231717

09/10/1398جزئیات

دفتر کار و اداری بجنورد...

-زيربنا 140متر

املاک ایمان05832231717

08/10/1398جزئیات

دفتر کار و اداری بجنورد...

25م رهن 1م اجاره
املاک ایمان05832231717

05/10/1398جزئیات